Môj výber produktov

Blog

dom smutku trebisov svietidla BELLATRIX

Dom smútku – Trebišov

5. december 2016

Objekt od svojho postavenia na prelome 60. a 70. rokoch minulého storočia neprešiel žiadnou komplexnou obnovou. Preto dnes už mal statické poruchy, zariadenia aj materiály boli za hranicou životnosti a stavba nevyhovovala súčasným dispozičným, prevádzkovým ani kapacitným požiadavkám.

Dom smutku Trebisov

Pri obnove a dostavbe objektu sa vychádzalo z požiadavky zachovať modernistický návrh pôvodného autora. Zohľadnili sa nové nároky na dispozično – priestorové požiadavky, technické, materiálové vybavenie, nové architektonické riešenie dostal hlavný vstup do areálu s rozšírenými spevnenými plochami ako aj vstup do samotného objektu.

Dom smutku Trebisov

Pri návrhu osvetlenia sme vychádzali z platných noriem a riadili sa požiadavkami i predstavami architektonicko – výtvarného riešenia autorov projektu. Opisuje arch. Marián Puci:

Dom smutku Trebisov

„Obradná časť smútočnej siene, má novú koncepciu prirodzeného osvetlenia priestoru pre vystavenia tela so stropným preskleným zárezom, ktorý prechádza plynule cez stenu k podlahe. Dramatickému nasvieteniu obradnej sály prirodzeným a pri zlých podmienkach umelým svetlom bola venovaná mimoriadna pozornosť. Intenzívny tok svetla prechádza zárezom v strope, je tlmený matným presklením a odrazom od širokého ostenia stropného otvoru. Priestor s katafalkom je tak dramaticky nasvietený prirodzeným svetlom v kontraste s priestorom pre zhromaždených. Obradný priestor smútočnej sály je dosvecovaný umelým osvetlením s farbou denného svetla. Svietidlá sú zapustené v strope tak, aby zdroj svetla nebol v žiadnom smere vnímaný. Intenzita osvetľovacích prvkov obradnej sály je regulovaná a ovládaná podľa aktuálnej potreby. Osvetlenie obradného priestoru je riešené tak, aby nebola rušená projekcia obrazu na stenu s informáciami o zosnulom.“

Dom smutku Trebisov

„Exteriérové osvetlenie nasvetľuje všetky vstupy do objektu a nové architektonické riešenie hlavného vstupu do areálu cintorína. Pozornosť pri exteriérovom nasvietení bola venovaná novej prestrešenej zhromažďovacej ploche pri hlavnom vstupe. Plocha je priamo prepojená na hlavný vstup cintorína a tvorí frekventovaný prechod pre návštevníkov. Nasvietenie tohto priestoru je navrhnuté z viacerých smerov svietidlami s rozdielnymi optikami, za účelom dosiahnutia plánovaného scénického efektu.“

Dom smutku Trebisov

Dom smutku TrebisovDom smutku Trebisov

V úzkej spolupráci s autormi rekonštrukcie sme spracovali návrh osvetlenia interiéru aj exteriéru. Architektom dodaný 3D modelu priestoru poslúžil ako výborný základ pre spracovanie svetelno-technického výpočtu a jednoduchých vizualizácií. Výsledkom návrhu bol podklad pre elektro-projektanta so zakreslenými pozíciami a legendou použitých svietidiel s uvedením ich technických parametrov (príkon, rozmer, typ zdroja).

Dom smutku Trebisov

Dom smútku v Trebišove je po rekonštrukcii omnoho priestrannejší. Abstraktné hladké povrchy s bielo-čiernym povrchom v kombinácii s obkladom v metalickej bielej, vlákno-cementovými doskami z eternitu a dramatickým prepojením denného svetla s umelým osvetlením dotvárajú výslednú atmosféru tohto objektu.

Názov stavby: Dom smútku v Trebišove – rekonštrukcia, dostavba

Miesto stavby: Trebišov, ul. Komenského 1881/14

Investor: Mesto Trebišov

Pôvodný autor stavby: Ing.arch. Petr Švácha 1967 – 69 / Praha /

Realizácia pôvodného objektu: 1968 -1970, dostavba garáží 1971

Autori rekonštrukcie a dostavby: Ing.arch. Marián Puci, Ing.arch. Radovan Krajňák, Stanislav Liščinský 2013

Účel stavby: Zvýšenie prevádzkovej kapacity objektu, úprava dispozície objektu, komplexná architektonická, stavebnotechnická obnova stavby a hlavného vstupu na cintorín

Realizácia rekonštrukcie stavby: 2014 – 2016

 

Viac technických informácií z realizácie Dom smútku – Trebišov nájdete v naších referenciách